Иргэний улсын бүртгэл

Монгол Улсын иргэнд регистрийн дугаар шинээр олгох, өөрчлөх, хүчингүй болгох журам батлах тухай Уншсан: 1481
Иргэний улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хэрэглэх маягтын загвар батлах тухай Уншсан: 1104
Журам батлах тухай Уншсан: 2171
Сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх, танилцуулах, давхардлыг шалгах, сонгогч шилжих журам Уншсан: 3590
Монгол Улсын иргэний үнэмлэх хэвлэх бүртгэл хөтлөх, мэдээллийг баталгаажуулах, үнэ хураамжийн тооцоо хийх, хэвлэгдсэн иргэний үнэмлэхийг хүлээн авах , түгээх, тайланг гаргах, түүнд хяналт тавих журам Уншсан: 9863
Иргэний шинэчилсэн бүртгэл явуулах журам Уншсан: 18568
Загвар батлах тухай Уншсан: 16338
Монгол улсын иргэний үнэмлэх олгох,түүнд мэдээлэл оруулах, бүртгэл хөтлөх журам Уншсан: 15991
Хилийн чанадад амьдарч байгаа монгол улсын иргэнд иргэний бүртгэлийн лавлагаа олгох хялбарчилсан журам Уншсан: 12114
Монгол улсын иргэний гадаадад хувийн хэргээр зорчих эрхийг түтгэлзүүлэх болон иргэний баримт бичиг бүртгэх хөтлөхөд хориг тавих, цуцлах, бүртгэх журам Уншсан: 13851