2020 оны 1 дүгээр улирлын өргөдөл, гомдлын, санал хүсэлтийн мэдээ

Тус хэлтэст 1-р улирлын байдлаар иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас нийт 43 өргөдөл, гомдол санал, хүсэлт ирсэн байна. Үүнээс иргэний бүртгэлийн чиглэлээр 24, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн чиглэлээр 10, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн чиглэлээр 5, бүртгэл хяналтын журмаар зөрчил арилгуулах хүсэлт 0, албан хаагчдын нийгмийн асуудал болон хүний нөөцтэй холбоотой 2, санхүүгийн үйл ажиллагаатай  холбоотой 2 санал хүсэлт, өргөдөл, гомдол ирснийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *