2019 оны 4 дүгээр улирлын өргөдөл, гомдлын, санал хүсэлтийн мэдээ

     Тус хэлтэст 2019 оны 4-р улирлын байдлаар иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас нийт 226 өргөдөл, гомдол санал, хүсэлт ирсэн байна. Үүнээс иргэний бүртгэлийн чиглэлээр 120 , эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн чиглэлээр 24, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн чиглэлээр 55, бүртгэл хяналтын журмаар зөрчил арилгуулах хүсэлт 25,  бусад асуудлаар 2 санал хүсэлт, өргөдөл, гомдол ирснийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн байна.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *